بایگانی

استفاده از کلیدهای امنیتی وردپرس برای احراز هویت استفاده کنید

کلید‌های امنیتی وردپرس و احراز هویت در یک همکاری قدرتمند برای محافظت از کوکی‌ها و رمزهای عبور در بین مرورگر و وب‌سرور فعالیت می‌کنند. لطفا کلیدهای احراز هویت را با پسوردهای رندوم اشتباه نگیرید. این کلیدها وظیفه حفاظت و بهبود امنیت در برابر کوکی‌ها را برعهده دارند.
برای این منظور باید تغییراتی را در wp-config.php به کمک کلیدهای امنیتی انجام داد. برخی از آن‌ها به صورت زیر است:

define(‘AUTH_KEY’, ‘-+[_ig?wETc;t3<!S#.aBF4)qcO7Z1K1t>GR$Xzbh=HFD(|ZMS V}wN%[h[Kf|:H’); define(‘SECURE_AUTH_KEY’, ‘-=,=ou;=z]6DVp510}n+X,>)&@e|O;EI#I1eTmdy}.{=NuZzW~^|W{0{i%@;Ac’); define(‘LOGGED_IN_KEY’, ‘(%0/c;f|7iGciA^;+yN&)6G?g+}|mFQ0J1qrs9{6UcQ5L8L9$6c_YQ6SP:%)3GL{‘); define(‘NONCE_KEY’, ‘4_O}rtFl-Pq_Tp x0RLsOY+wQGTeA[hy~P;~-Lg]+{sfNsY^G{[O2Xg4-l;$m-='); define('AUTH_SALT', 'Z!>bOhFB2i~P%r$LC[sc- ^-u&>eF>A-QhWQ@ygrL^5lN@2@29t+d#rz~:F!cpw1'); define('SECURE_AUTH_SALT', ',UN9qIyGatT&)%pj=|*StP?aabOL*Jl.L-3_31|u?#iO8nC^nNT/3DF<>~x^CSRf'); define('LOGGED_IN_SALT', '3vfbS2m}2],UO<c,;==f9a k%{jUny=kGmeB/[[OwtY2Emmw?Afn%2?7_bF5Z’); define(‘NONCE_SALT’, ‘L@::-KC3O=pg;Dm+66Osgph(@@uR^lDw[wu0qk/-CP.SblVO@Oyv`L=+yYQF2cJ-‘);